استانداردهای ایران

افزودنی های بتن، ملات و دوغاب

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
افزودنی های بتن ، ملات و دوغاب - قسمت 1 - الزامات مشترک 2930-1 - چاپ اول بهمن 1392
افزودنی های بتن ، ملات و دوغاب - قسمت 2 - افزودنی های بتن - ویژگی ها 2930-2 - چاپ اول بهمن 1392
افزودنی های بتن ، ملات و دوغاب - قسمت 3 - افزودنی های ملات بنایی - ویژگی ها 2930-3 - چاپ اول بهمن 1392
افزودنی های بتن ، ملات و دوغاب - قسمت 4 - افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی - ویژگی ها 2930-4 - چاپ اول بهمن 1392
افزودنی های بتن ، ملات و دوغاب - قسمت 5 - افزودنی های بتن پاششی - ویژگی ها 2930-5 - چاپ اول بهمن 1392
افزودنی­ های بتن ، ملات و گروت - قسمت 1 بتن و ملات مرجع برای آزمون 8117-1-1396 تجدید نظر اول 1396 -
افزودنی ­های بتن ، ملات و گروت - قسمت 8 تعيين مقدار مواد خشك - روش آزمون 8117-8-96 تجدید نظر اول 1396 -
افزودنی ­های بتن ، ملات و گروت - قسمت 10 تعيين مقدار كلريد محلول در آب - روش آزمون 8117-10-96 تجدید نظر اول 1396 -
افزودنی های بتن ، ملات و دوغاب - قسمت 11 - تعیین مشخصات حفرات هوا در بتن سخت شده - روش آزمون 8117-11 - چاپ اول 1394
افزودنی­ های بتن ، ملات و گروت - قسمت12 تعيين مقدار قليائيت - روش آزمون 8117-12-1396 - چاپ اول 1396
افزودنی های بتن ، ملات و گروت – قسمت 13 ملات بنایی مرجع برای آزمون افزودنی 8117-13 - چاپ اول 1397
افزودنی­ هاي بتن ، ملات و گروت - قسمت 15 بتن مرجع و روش آزمون افزودنی­ هاي اصلاح­ كننده گرانرويد - روش آزمون 8117-15-1396 - چاپ اول 1396
بتن - رنگدانه های مورد مصرف در بتن تمام رنگی - ویژگی ها و روش های آزمون 8287 تجدید نظر اول 1393 -
رنگدانه ‌ها براي رنگی كردن مصالح ساختمانی پايه ‌سيمانی و يا آهكی - ويژگي ‌ها و روش‌ های آزمون 12149-1397 تجدید نظر اول 1397 -
بتن- اصلاح کننده های پلیمری پودری و لاتکسی برای کاربرد در ملات و بتن حاوی سیمان هیدرولیکی - روش های آزمون 12602 تجدید نظر اول 1393 -
انبساط مهار شده بتن حاوی مواد جبران­ کننده جمع­ شدگی - روش آزمون 16017-1398 تجدید نظر اول 1398 -
عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده - روش آزمون 18416 - چاپ اول 1393
عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده - ویژگی ها 18417 - چاپ اول 1393
بتن - تعیین اثرات افزودنی­ های شیمیایی بر خوردگی فولاد مدفون در بتن مسلح در معرض محیط­ های کلریدی - روش آزمون 20841-1398 - چاپ اول 1398

پوشرنگ ها

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
مشخصات رنگ برای استخرهای شنا و سایر سطوح بتونی و ساختمانی 307 - چاپ پنجم
ویژگی ها و روش های آزمون رنگ مورد مصرف روی اسکلت های فولادی ساختمان 1335 - چاپ دوم
رنگ پلی اورتان - دوجزئی - ویژگی ها و روش های آزمون 5954 - چاپ اول مرداد 1381
پوشرنگ­ ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های ­رنگ­ محافظ - قسمت 1 مقدمه کلی 6594-1-1397 تجدید نظر اول 1397 -
پوشرنگ­ ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های ­رنگ­ محافظ - قسمت 2 طبقه­ بندی شرایط محیطی 6594-2-1397 تجدید نظر اول 1397 -
پوشرنگ ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ - قسمت 4 انواع سطوح وآماده­ سازی آن­ها 6594-4-1398 تجدید نظر اول 1398 -
پوشرنگ­ ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ - قسمت 5 سامانه­ های ­رنگ محافظ 6594-5-1397 تجدید نظر اول 1397 -
پوشرنگ ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ - قسمت 6 روش‏های‌ آزمون‌ جهت‌ عملکرد آزمایشگاهی‌ 6594-6-1397 تجدید نظر اول 1397 -
پوشرنگ­ ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ - قسمت 7 اجرا و نظارت بر رنگ­ آمیزی 6594-7-1397 تجدید نظر اول 1397 -
پوشرنگ­ ها و جلاها – حفاظت سازه­ های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ - قسمت 8 تدوین ویژگی­ ها برای رنگ آمیزی مجدد و تعمیر و نگه­داری 6594-8-1397 تجدید نظر اول 1397 -
پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه ­های رنگ­ محافظ - قسمت 9 سامانه­ های رنگ محافظ و روش­ های آزمون جهت عملکرد آزمایشگاهی برای سازه­ های فرا 6594-9-1397 - چاپ اول 1397
پوشرنگ­ ها و جلا­ها - تعیین مقاومت در برابر خوردگی رشته­ای - قسمت 1 زیرآیندهای فولادی 7486-1-1398 تجدید نظر اول 1398 -
بتن - رنگدانه های مورد مصرف در بتن تمام رنگی - ویژگی ها و روش های آزمون 8287 تجدید نظر اول 1393 -
تعیین اسیدیته بنزن ، تولوئن ، زایلن­ ها ، حلال ­های نفتا و هیدروکربن­ های آروماتیک صنعتی مشابه - روش آزمون 10030-1397 تجدید نظر دوم 1397 -
رنگدانه‌ها براي رنگی كردن مصالح ساختمانی‌ پايه ‌سيمانی و يا آهكی - ويژگی ‌ها و روش‌های آزمون 12149-1397 تجدید نظر اول 1397 -
رنگدانه یارها - ویژگی ها و روش های آزمون - قسمت 7 - دولومیت 12577-7-1393 - چاپ اول 1393
رنگ ها و جلاها - مواد و سامانه های پوششی برای مصالح بنایی و بتنی بیرونی - قسمت3 - تعیین نفوذپذیری آب - روش آزمون 13198-3 - چاپ اول
رنگ ها و جلاها - مواد و سامانه های پوششی برای مصالح بنایی و بتنی بیرونی - قسمت6 - تعیین نفوذ پذیری دی اکسید کربن - روش آزمون 13198-6 - چاپ اول
رنگ ها و جلاها - مواد و سامانه های پوششی برای مصالح بنایی و بتنی بیرونی - قسمت11 - روش های تثبیت شرایط پیش از آزمون 13198-11 چاپ اول 1392
پوشرنگ ­ها و جلاها – تعیین مقاومت در برابر مایعات – قسمت 1 غوطه­ وری در مایعاتی غیر از آب 14388-1-1397 تجدید نظر اول 1397 -
پوشرنگ‌ها و جلاها - تعیین مقاومت در برابر مایعات - قسمت 5 روش آون با شیب دمایی 143139788-5 تجدید نظر اول 1397 -
رنگ ها و جلاها - حفاظت از خوردگی توسط سیستم های محافظ رنگ - ارزیابی تخلخل در یک فیلم خشک 18200 - چاپ اول 1391
رنگ ها و جلاها - هوازدگی طبیعی پوشش ها - در معرض گذاری و ارزیابی - روش آزمون 18256 - چاپ اول 1393

تعمیر بتن

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
تعمير و نگهداری سازه ای بتنی - قسمت 1 اصول كلی 12485-1-96 - چاپ اول 1396
تعمير و نگهداری سازه‌ های بتنی - قسمت 2 ارزيابی سازه ‌های بتنی موجود 12485-2-96 - چاپ اول 1396
تعمير و نگهداری سازه‌ های بتنی - قسمت 3 طراحی تعميرات و پيشگيری 12485-3-96 - چاپ اول 1396
تعمير و نگهداری سازه ‌های بتنی - قسمت 4 اجرای تعميرات و پيشگيری 12485-4-96 - چاپ اول 1396
بتن - مقاومت کششی سطوح بتن و مقاومت مهاری یا کششی در بتن مرمت شده و مواد پوششی - روش کشش مستقیم - روش آزمون 14421 - چاپ اول
محصولات و سامانه ­ها برای حفاظت و ترميم سازه ­های بتنی - اندازه­ گيری نفوذ يون كلريد - روش­ های آزمون 15393-1396 - چاپ اول 1396
محصولات و سامانه‌ های حفاظت و تعمير سازه‌های بتنی - آزمون حفاظت از خوردگی - روش­ های آزمون 15463-1396 - چاپ اول 1396
محصولات و سامانه ‌های حفاظت و مرمت سازه ‌های بتنی - تعیین زمان خروج محصولات سیمانی تزریقی - روش‌های آزمون 15628-1397 - چاپ اول 1397
محصولات و سیستم ­ها برای حفاظت و مرمت سازه ­های بتنی - تعیین تزریق ­پذیری و آزمون شکافت - روش ­های آزمون 15926-1397 - چاپ اول 1397
ترمیم کننده بتن - مواد سیمانی زود سخت - کننده ی خشک بسته بندی شده برای ترمیم های بتن - ویژگی ها و روش های آزمون 16655 - چاپ اول شهریور 1392
سازگاری حرارتی بین بتن و پوشش رزین اپوکسی - روش آزمون 17073 - چاپ اول بهمن 1392
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق - قسمت 2 - سامانه های حفاظت سطوح بتن 18330-2 - چاپ اول 1392
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق - قسمت 4 - پیوستگی سازه ای 18330-4 - چاب اول 1392
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق - قسمت 5 - تزریق بتن 18330-5 - چاب اول 1392
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق - قسمت 8 - کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق 18330-8 - چاب اول 1392
محصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی - تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفی و ارزیابی انطباق - قسمت 9 - اصول کلی برای کاربرد محصولات و سامانه ها 18330-9 - چاب اول 1393
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق - قسمت 10 - کاربرد کارگاهی محصولات و سامانه ها و کنترل کیفیت کارها 18330-10 - چاب اول 1392
فراورده ها و سامانه ها برای محافظت و ترمیم سازه های بتنی - تعیین کارایی - قسمت 1 - جریان ملات های تیکسوتروپیک - روش آزمون 18649-1 - چاب اول 1393
عامل لاتکس برای چسباندن بتن تازه به بتن سخت شده - ویژگی ها 19224 - چاب اول 1393
طراحی ، آماده ‌سازی و كاربرد اندود كاری بيرونی و داخلی - قسمت 1 اندود كاری بيرونی 22618-1-1396 - چاب اول 1396
طراحی ، آماده‌سازی و كاربرد اندود كاری بيرونی و داخلی - قسمت 2 اندود كاری داخلی 22618-2-1396 - چاب اول 1396

چسب

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
چسب ها - چسب چوب مایع بر پایه رزین اوره فرمالدئید - ویژگی ها و روش های آزمون 3262 تجدید نظر اول 1395 -
چسب ها - چسب چوب بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی - ویژگی ها و روش های آزمون 3264 تجدید نظر دوم 1394 -
چسب ها - آزمون کنده شدن سطوح به هم چسبیده انعطاف پذیر به سطوح سخت - قسمت 2 - کنده شدن تحت زاویه 180درجه 4284-2 تجدید نظر اول 1394 -
چسب ها - تعیین استحکام برشی در اثر کشش یک مجموعه چسبانده شده سخت به سخت - روش آزمون 4288 تجدید نظر اول 1394 -
چسب ها - تعیین چگالی چسب های مایع 6646 تجدید نظر اول 1394 -
چسب ها - تعیین استحکام برشی پیوندهای چسب با اعمال نیروی فشاری - روش آزمون 6648 تجدید نظر اول 1394 -
چسب ها - تعیین استحکام گسستگی اتصالات چسب 19796 - چاپ اول 1393
چسب ها - تعیین PH 20923 - چاپ اول 1394

درزگیر

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
درزگیر ها - تعیین تغییر جرم حجم-روش آزمون 9782-1397 تجدید نظر اول 1397 -
درزگیرها و پرکننده ها ، روش گرم ریز برای درزها و ترک ها در پیاده رو های آسفالتی و بتنی سیمان پرتلند - روش آزمون 12600 تجدید نظر اول 1395 -
دودکش ­ها - درزبندها و درزگیر های الاستومری - الزامات مواد و روش ­های آزمون - قسمت 1 درزبندهای معبر دود 14677-1-1397 - چاپ اول 1397
ساختمان­ ها و کارهای مهندسی عمران - درزگیرها - تعیین نخ شدگی - روش آزمون 14749-1398 تجدید نظر اول 1398 -
ساختمان - درزگیرها - قسمت 1 - تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها 14750-1 - چاپ اول آبان 1391
ساختمان­ ها و کارهای مهندسی عمران - تعیین قابلیت روزن­رانی درزگیرها - قسمت 2 استفاده از ابزارهای استاندارد شده - روش آزمون 14750-2-1397 تجدید نظر اول 1397 -
ساختمان­ ها و کارهای مهندسی عمران - درزگیرها - زیرلایه­ های آزمون - ویژگی ­ها 14759-1398 تجدید نظر اول 1398 -
درزگیر­های اتصال سرد - قسمت 1 تعیین نرخ عمل­ آوری - روش­ های­ آزمون 15598-1-1398 - چاپ اول 1398
درزگیر­های اتصال سرد - قسمت 2 تعیین زمان چسبناکی - روش ­های آزمون 15598-2-1397 - چاپ اول 1397
درزگیر­های اتصال سرد - قسمت 3 تعیین خواص خود ترازی - روش ­های آزمون 15598-3-1397 - چاپ اول 1397
درزگیر­های اتصال سرد - قسمت 4 تعیین تغییر در جرم و حجم پس از غوطه ­ورسازی در سوخت­ های آزمون و مواد شیمیایی مایع - روش­ های آزمون 15598-4-1397 - چاپ اول 1397
درزگیر­های اتصال سرد - قسمت 6 تعیین خواص چسبندگی - پیوستگی پس از غوطه­ ورسازی در سوخت­ های آزمون و مواد شیمیایی مایع - روش­ آزمون 15598-6-1398 - چاپ اول 1398
درزگیر­های اتصال سرد - قسمت 8 تعیین هوازدگی مصنوعی با پرتو افکنی UV - روش­ های آزمون 15598-8-1397 - چاپ اول 1397
درزگیرها برای کاربرد غیر سازه­ای در درز های ساختمان­ و پیاده ­روها - قسمت 1 درزگیرها برای اجزای نما 15644-1-1397 - چاپ اول 1397
درزگیرها برای کاربرد غیر سازه ­ای در درز های ساختمان­ ها و پیاده­ روها - قسمت 2 درزگیرها برای شیشه­ کاری 15644-2-1397 - چاپ اول 1397
درزگیرها برای کاربرد غیرسازه­ای در درزهای ساختمان­ ها و پیاده­ روها - قسمت 3 درزگیرها برای درزهای فضاهای بهداشتی 15644-3-1397 - چاپ اول 1397
درزگیرها برای کاربرد غیرسازه­ ای در درزهای ساختمان­ و پیاده­ روها - قسمت 4 درزگیرها برای پیاده ­روها 15644-4-1397 - چاپ اول 1397
درزگیرها برای کاربرد غیرسازه­ای در درزهای ساختمان­ و پیاده­ روها - قسمت 5 ارزیابی و تصدیق ثبات عملکرد ، نشانه­ گذاری و برچسب­ زنی 15644-5-1397 - چاپ اول 1397
ساختمان - درزگیرها - تعیین خواص چسبندگی - پیوستگی درزگیرها در دمای متغیر 17091 - چاپ اول اسفند 1392
درزگیرهای گرم - قسمت 1 - تعیین چگالی در دمای 25 درجه سانتی گراد - روش آزمون 18699-1 - چاپ اول 1393
درزگیرهای گرم - قسمت 2 - تعیین نفوذ مخروط در دمای 25 درجه سانتی گراد - روش آزمون 18699-2 - چاپ اول 1393
درزگیر های گرم - قسمت 3 - تعیین نفوذ و بازیابی قابلیت ارتجاعی - روش آزمون 18699-3 - چاپ اول 1393
درزگيرهای گرم - قسمت 4 تعيين پايداری حرارتی - تغيير در مقدار نفوذ - روش آزمون 18699-4-1396 - چاپ اول 1396
درزگيرهای گرم - قسمت 5 تعيين مقاومت جريان ‌يافتگی - روش آزمون 18699-5-1396 - چاپ اول 1396
درزگير های گرم - قسمت 6 آماده ‌سازی نمونه‌ها برای آزمون - روش آزمون 18699-6-1396 - چاپ اول 1396
درزگيرهای گرم - قسمت 7 ارزيابی عملكرد درزگير - روش آزمون 18699-7-1396 - چاپ اول 1396
درزگیرهای گرم - قسمت 8 تعیین تغییر وزنی درزگیر های مقاوم در برابر سوخت بعد از غوطه ­وری در سوخت - روش آزمون 18699-8-1398 - چاپ اول 1398
درزگيرهای گرم - قسمت 9 تعيين سازگاری با روسازی آسفالتی - روش آزمون 18699-9-1396 - چاپ اول 1396
درزگیرهای گرم - قسمت 10 تعیین چسبندگی و پیوستگی بعد از کشش و فشار پیوسته - روش آزمون 18699-10 - چاپ اول 1398
درزگيرهای گرم - قسمت 12 ساخت قطعه ‌های آزمونه بتنی مورد استفاده در آزمون پيوستگی - روش‌ های اجرا - روش آزمون 18699-12-1396 - چاپ اول 1396
درزگیرهای گرم - قسمت 13 تعیین مقاومت کششی ناپیوسته - آزمون چسبندگی - روش آزمون 18699-13-1398 - چاپ اول 1398
ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران - درزگیرها - واژه نامه 19598 - چاپ اول 1394
درزگیرهای ارتجاعی برای آب بندی اتصالات سازه های بتنی - ویژگی ها 19733 - چاپ اول 1393
پرکننده های درز و درزگیرها - قسمت 1 - درزگیرهای گرم - ویژگی ها 20352-1 - چاپ اول 1394
پرکننده های درز و درزگیرها - قسمت 3 - درزگیرهای گرم پیش ساخته - ویژگی ها 20352-3 - چاپ اول 1394
پرکننده های درز و درزگیرها - قسمت 4 - آسترهای مورد استفاده همراه با درزگیرهای اتصال - ویژگی ها 20352-4 - چاپ اول 1394
پرکننده های درز و درزگیرها - قسمت 4 - آسترهای مورد استفاده همراه با درزگیرهای اتصال - ویژگی ها 20353 - چاپ اول 1394
آسترها برای درزگیر های اتصال گرم و سرد - قسمت 1 - تعیین همگنی - روش آزمون 20354-1 - چاپ اول 1394
آسترها برای درزگیرهای اتصال گرم و سرد - قسمت 2 - تعیین مقاومت در برابر مواد قلیایی - روش آزمون 20354-2 - چاپ اول 1394
آسترها برای درزگیر های اتصال گرم و سرد - قسمت3 - تعیین مقدار مواد جامد و رفتار تبخیری مواد فرار - روش آزمون 20354-3 - چاپ اول 1394
ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران درزگیر ها - رده بندی و الزامات برای درزگیر های مسیر عبور عابر پیاده 20860 - چاپ اول 1395
کارهای ساختمانی و مهندسی عمران - درزگیرها - تعیین رفتار عمل آوری 21273 - چاپ اول 1395
کارهای ساختمانی و مهندسی عمران درزگیر ها - تعیین مقاومت گسیختگی 21275 - چاپ اول 1395

رزین

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
رزین امولسیونی همو پلیمر وینیل استات ویژگی ها و روش های آزمون 5804 تجدید نظر اول 1397 -
رزین های اکریلیک امولسیونی اندازه گیری عدد اسیدی ـ روش آزمون 5844 - چاپ اول
رزین های اکریلیک امولسیونی تعیین پایداری - پایداری دمایی ـ پایداری رقیق شوندگی - روش آزمون 5845 - چاپ اول
رزین های اکریلیک امولسیونی تعیین قطر ذرات ـ روش آزمون 5846 - چاپ اول
رزین های اکریلیک امولسیونی تعیین درصد منومر آزاد - یامنومر باقی مانده ـ روش آزمون 5847 - چاپ اول
رزین های اکریلیک امولسیونی ـ اندازه گیری pH روش آزمون 5848 - چاپ اول
پلاستيک­ ها - رزين ­های اپوكسی - قسمت 2 آماده ­سازی آزمونه و تعيين خواص رزين ­های اپوكسی شبكه­ ای شده 14321-2-1393 - چاپ اول 1393
پلاستیک­ ها - رزین­ های اپوکسی - تعیین درجه شبکه­ ای ­شدن رزین­ های اپوکسی شبکه­ ای­ شده با طیف ­سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR 15727-1397 - چاپ اول 1397
سازگاری حرارتی بین بتن و پوشش رزین اپوکسی - روش آزمون 17073 - چاپ اول بهمن 1392
پلاستیک ها - رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید - قسمت 1 - شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها 17267-1 - چاپ اول 1395
محتوای اپوکسی رزین های اپوکسی - روش آزمون 19453 - چاپ اول 1393
پلی وینیل استات - ویژگی ها و روش های آزمون ISIRI 2782 - چاپ اول

سیمان

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
تعیین رابطه رطوبت - چگالی در مخلوط های خاک - سیمان - روش وزنی - روش های آزمون 670 تجدید نظر اول 1394 -
سیمان سفید - ویژگی ها و معیارهای انطباق 2931 تجدید نظر اول 1393 -
سيمان بنايی - قسمت 2 روش‌های آزمون 3516-2.1397 تجدید نظر اول 1397 -
سیمان هیدرولیکی منبسط شونده - ویژگی ها 10446 تجدید نظر اول 1396 -
سیمان - نمونه گیری و تعیین تعداد آزمون های سیمان هیدرولیکی آماده برای فروش - آئین کار 13992 - چاپ اول
تعیین مقدار تغییر ارتفاع نمونه های استوانه ای مخلوط های سیمانی در سنین اولیه روش آزمون 14201 - چاپ اول
سیمان - سیمان های پوزولانی - روش های آزمون 14746 - چاپ اول آبان 1391
اندازه گیری تغییرات ارتفاع نمونه های استوانه ای گروت سیمان هیدرولیکی روش آزمون 16018 - چاپ اول فروردین 1392
سیمان پرتلند زیولیتی - ویژگی ها 16481 - چاپ اول مرداد 1392
میز روانی برای استفاده در آزمون های سیمان هیدرولیکی - ویژگی‌ها 17132-1397 - چاپ اول 1397
سیمان - قسمت 1 - ویژگی ها 17518-1 - چاپ اول 1393
سیمان - قسمت 2 - ارزیابی انطباق 17518-2 - چاپ اول 1393
سیمان کلسیم آلومیناتی - ویژگی ها 17678 - چاپ اول 1393
سیمان سفید - تعیین درجه سفیدی - روش آزمون 18334 - چاپ اول 1393
روش های آزمون سیمان - قسمت 1 - تعیین مقاومت 18807-1 - چاپ اول 1393
روش های آزمون سیمان - قسمت 2 - تجزیه شیمیایی سیمان به روش تر 18807-2 - چاپ اول 1393
روش های آزمون سیمان - قسمت 3 - تعیین زمان گیرش و تعیین سلامت - انبساط - به روش لوشاتلیه 18807-3 - چاپ اول 1393
روش های آزمون سیمان - قسمت 5 - آزمون خواص پوزولانی برای سیمان پوزولانی 18807-5-1393 - چاپ اول 1393
روش های آزمون سیمان - قسمت 6 - تعیین نرمی 18807-6 - چاپ اول 1393
روش های آزمون سیمان - قسمت 7 - روش های نمونه برداری و آماده سازی نمونه های سیمان 18807-7 - چاپ اول 1393
روش های آزمون سیمان - قسمت 8 - گرمایی هیدراته شدن - روش انحلال 18807-8 - چاپ اول 1393
روش های آزمون سمیان - قسمت 9 - گرمای هیدراته شدن - روش نیمه دررو 18807-9 - چاپ اول 1393
سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم - ترکیبات ، ویژگی ها و معیار انطباق 19037 - چاپ اول 1393
سیمان پرتلند - تعیین نمایه جریان پذیری - روش آزمون 20183 - چاپ اول 1395
سیمان - سیمان سوپر سولفاته - ترکیبات - ویژگی ها و ارزیابی انطباق 20792 - چاپ اول 1394

عایق های رطوبتی و حرارتی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
میکروبیولوژی مواد پلیمری سنتز شده - تعیین مقاومت قارچی - آیین کار 9896 تجدید نظر اول 1395 -
بتن - تعیین جذب آب بتن سخت شده ، فرآوری شده با پوشش آب­گریز - روش آزمون 15645-1397 - چاپ اول 1397
پوشش اکریلیک پایه آبی مورد مصرف در بام - ویژگی ها 16951 - چاپ اول آذر 1392
ورق­ های انعطاف ­پذير عايق رطوبتی - ورق ­های قيری ، پلاستيكی و لاستيكی عايق رطوبتی بام - فرسودگي مصنوعی به روش قرارگيری بلند مدت در دمای بالا - روش آزمون 22075 - چاپ اول 1396

کاشی , چسب کاشی و بند کشی (گروت)

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
کاشی های سرامیکی - تعاریف ، طبقه بندی ، ویژگی ها و نشانه گذاری 25 تجدید نظر پنجم 1393 -
كاشی های سراميكی مقاوم در برابر اسيد - ويژگی ها و روش ­های آزمون 3051-1397 تجدید نظر اول 1397 -
کاشی های سرامیکی - قسمت 3 - تعیین جذب آب - تخلخل ظاهری ، چگالی نسبی ظاهری و چگالی توده ای -روش های آزمون 9169-3 - چاپ اول 1393
کاشی های سرامیکی - قسمت 4 تعیین مدول گسیختگی مقاومت خمشی و نیروی شکست - روش آزمون 9169-4 تجدید نظر اول 1395 -
کاشی های سرامیکی - قسمت 6 - مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب - روش آزمون 9169-6 تجدید نظر اول 1393 -
كاشی ‌های سراميكی - قسمت 13 تعيين مقاومت شيميايی - روش آزمون 9169-13-1397 - چاپ اول 1397
کاشی های سرامیکی - روان ملات ها و چسب ها - قسمت 3 - اصطلاحات ، تعاریف و ویژگی های روان ملات های بند کشی کاشی 10760-3 تجدید نظر اول 1393 -
چسب ‌ها­ی کاشی‌ سرامیکی - قسمت 1 الزامات ، ارزیابی و تأیید پایداری عملکرد ، طبقه‌ بندی و نشانه ‌گذاری 12492-1-1398 - چاپ اول 1398
چسب ‌های کاشی‌ سرامیکی - قسمت 2 روش‌های آزمون 12492-2-1398 - چاپ اول 1398
گروت­ های كاشی - قسمت 1 تعيين مقاومت شيميايی ملات­ های رزينی - روش آزمون 12494-1-1396 تجدید نظر اول 1396 -
گروت‌ های كاشی - قسمت 4 تعيين جمع ­شدگی - روش آزمون 12494-4-1396 - چاپ اول 1396
روان ملات های کاشی - قسمت 5 - تعیین جذب آب - روش آزمون 12494-5 تجدید نظر اول 1395 -
کاشی‌ کاری کف و دیوار - قسمت 1‌ طراحی و اجرای کاشی ‌کاری ، کاشی موزائیکی‌ گروهی و سنگ طبیعی بر دیوارهای داخلی در شرایط معمول - آیین‌کار 12495-1 - چاپ اول 1392
کاشی کاری کف و دیوار - قسمت 2 - طراحی و اجرای کاشی کاری سرامیکی و موزاییک بر روی دیوارهای خارجی شامل کاشی های سفالی و سفالینه های لعاب دار - آئین کار 12495-2 - چاپ اول 1392
کاشی‌کاری کف و دیوار - قسمت 4 طراحی واجرای کاشی­ کاری سرامیکی و موزائیکی در شرایط خاص - آیین ­کار 12495-4 - چاپ اول 1392
کاشی کاری کف و دیوار - قسمت 5 - طراحی و اجرای کف سازی با موزاییک های مرمری و بلوک های سیمانی - سنگ طبیعی و بلوک های کامپوزیتی - آئین کار 12495-5 - چاپ اول 1392
کاشی­ های سرامیکی با خاصیت ضد میکروبی - قسمت 1 کاشی ­های غیر نانو - ویژگی ­ها و روش ­های آزمون 14499-1-1398 - چاپ اول 1398
کاشی بتنی بام - ویژگی ها 16408 - چاپ اول خرداد 1392

ملات و روان ملات (گروت)

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - تعیین مقاومت فشاری روان ملات های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه - روش آزمون 8193 تجدید نظر اول 1394 -
روان ملات - ملات دوغابی - برای بنايی - ويژگی‌ها 8871.1397 تجدید نظر دوم 1397 -
ملات بنایی - قسمت 1 تعیین توزیع اندازه ذرات - با الک کردن - روش آزمون 9150-1-1397 - چاپ اول 1397
ملات بنایی - قسمت 2 نمونه­ برداری حجمی ملات ­ها و آماده کردن ملات­ ها برای آزمون - روش آزمون 9150-2-1397 - چاپ اول 1397
ملات بنایی - قسمت 4 - تعیین روانی ملات تازه - بوسیله نفوذ پیستون - روش آزمون 9150-4 - چاپ اول 1394
ملات بنايی - قسمت 12 تعيين مقاومت چسبندگی ملات­ های اندود كاری بيرونی و داخلی سخت شده ، به مصالح زيركار - روش ­های آزمون 9150-12-1396 تجدید نظر اول 1396 -
ملات دارای سیمان هیدرولیکی - جمع­ شدگی ناشی از خشک شدن - روش آزمون 10444-1397 تجدید نظر اول 1397 -
ملات سیمان هیدرولیکی - اندازه گیری روانی - روش آزمون 10445-1397 تجدید نظر اول 1397 -
تغییر طول ملات و بتن سیمان هیدرولیکی سخت شده - روش آزمون 17039 - چاپ اول بهمن 1392
وسایل تعیین تغییر طول خمیر سیمان ، ملات و بتن سخت شده - آیین کار 17042 - چاپ اول 1392
انبساط و آب انداختگی روان ملات های تازه مخلوط شده برای بتن پیش آکنده شده در آزمایشگاه - روش آزمون 17074-1397 تجدید نظر اول 1397 -
انبساط و آب­ انداختگی روان­ ملات­ های تازه مخلوط شده برای بتن پیش­ آکنده در آزمایشگاه - روش آزمون 17107 - چاپ اول اسفند 1392
تعیین مقدار روانی روان ملات برای بتن با سنگدانه از پیش آکنده با استفاده از قیف جریان - روش آزمون 17510 - چاپ اول 1393
تعیین انبساط مهار شده ملات سیمان انبساطی - روش آزمون 17717 - چاپ اول 1393
نسبت ­های اختلاط روان­ ملات برای بتن پیش ­آکنده - روش آزمون 17766-1397 تجدید نظر اول 1397 -
روانساز برای روان ­ملات بتن پیش ­آکنده - ویژگی­ ها 17767-1397 تجدید نظر اول 1397 -
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 1 - الزامات اساسی 17768-1 - چاپ اول 1392
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 2 - روش های تزریق 17768-2 - چاپ اول 1392
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 3 - روش های آزمون 17768-3 - چاپ اول 1392
استفاده از سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی - آیین کار 18331 - چاپ اول 1392
سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی - ویژگی ها 18333 - چاپ اول 1392
روان ملات سیمان هیدرولیکی خشک ، بسته بندی - بدون جمع شدگی - ویژگی ها 18644 - چاپ اول 1393
روان ملات - نمونه برداری و روش های آزمون 18884 - چاپ اول 1393
اندازه گیری مقاومت فشاری ملات ها،دوغاب ها ، رویه های یک پارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی 21082 - چاپ اول 1393
تعیین جمع شدگی خطی و ضریب انبساط حرارتی ملات ها ، دوغاب ها ، پوشش یکپارچه و بتن پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی - روش آزمون 21086 - چاپ اول 1395
تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته ملات ها ، دوغاب ها ، رویه های یکپارچه و بتن های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی 21087 - چاپ اول 1395
تعیین زمان های کاری ، گیرش ، گیرش مقاومت در حین کار برای ملات های سیلیکات و سیلیسی با گیرش شیمیایی مقاوم به مواد شیمیایی 21088 - چاپ اول 1395

مواد غشاء ساز

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - اتلاف آب از یک آزمونه ملات - از میان مواد مایع غشاساز عمل ­آورنده بتن - روش آزمون 3822-1398 تجدید نظر دوم 1398 -
بتن - مواد مایع غشاء ساز جهت عمل آوری بتن - ویژگی ها و روش های آزمون 8288 تجدید نظر اول 1394 -

واتر استاپ

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
پلاستیک ها و ابونیت - تعیین سختی فرو رفتگی با سختی سنج - سختی شور - روش آزمون 1993 تجدید نظر اول 1393 -
پلاستیک ها - شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون) 2117 تجدید نظر دوم -
پلاستیک ها - تعیین خواص کششی - قسمت 1 - اصول کلی 6621-1 تجدید نظر اول 1393 -
پلاستیک ها - تعیین خواص کششی -قسمت 2 - شرایط آزمون برای پلاستیک های قالب گیری و روزن رانی 6621-2 تجدید نظر اول 1393 -
آب - قابلیت مصرف مواد و محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آن ها بر کیفیت آب - قسمت 1 - ویژگی ها 7171-1 تجدید نظر اول 1395 -
لاستیک ولکانیده یا گرمانرم - تعیین استحکام پارگی - قسمت1 - آزمونه های هلالی ، زاویه دار و شلواری شکل 7249-1 تجدید نظر دوم 1395 -
لاستیک ولکانیده یا گرمانرم - تعیین استحکام پارگی - قسمت 2 - آزمونه های کوچک - دلفت 7249-2 چاپ اول 1395
واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی روش های آزمونقسمت چهارم - قابلیت افروزش فراورده های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله - آزمون منبع تک شعله 7271-4 - چاپ اول
نوارهای آب بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا - قسمت 1 - ویژگی های ظاهری 13277-1 - چاپ اول
نوارهای آب بند از جنس پلیمر های ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا قسمت 2 - الزامات مواد ، آزمون و بازرسی 13277-2 - چاپ اول خرداد 1392

اصطلاحات مهندسی عمران

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
مهندسی عمران و کارهای ساختمانی - واژه نامه - قسمت 1 : اصطلاحات عمومی 15538-1-1398 - چاپ اول 1398
مهندسی عمران و کارهای ساختمانی - واژه نامه - قسمت 2 : اصطلاحات پیمان و تعاملات 15538-2-1398 - چاپ اول 1398

الیاف , FRP

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
پليمر مسلح ­شده با الياف FRP برای تسليح بتن - قسمت 1 ميله­ ها و شبكه­ های FRP - روش­ های آزمون 14761-1-1396 تجدید نظر اول 1396 -
پلیمر تقویت شده با الیاف FRP برای تقویت خارجی بتن -قسمت 2 - ورق های FRP - روش آزمون 14761-2 - چاپ اول 1394
فرآورده های بتنی پیش ساخته - حفظ استحکام الیاف شیشه ای در سیمان و بتن - روش آزمون 15514-1396 - چاپ اول 1396
بتن - چگالی انبوهی مرطوب و خشک ، جذب آب و تخلخل ظاهری مقاطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه - روش آزمون 19249 - چاپ اول 1393
پلیمر تقویت شده با الیاف FRP - برای تسلیح سازه های بتنی- ویژگی ورقه های FRP 20201 - چاپ اول 1394
بتن - طراحی سازه های بتنی با استفاده از مواد پلیمری تقویت شده با الیاف FRP - آیین کار 20567 - چاپ اول 1394

پوزولان

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
نمونه برداری و آزمون پوزولان های طبیعی یا خاکستر بادی برای مصرف به عنوان یک افزودنی معدنی در بتن حاوی سیمان پرتلند - روش های آزمون 6713 تجدید نظر اول 1393 -
دوده سیلیس - میکرو سیلیس مورد استفاده در مخلوط های سیمانی - ویژگی ها 13278 تجدید نظر اول 1395 -
روش های آزمون خاکستر بادی - قسمت 1 - تعیین مقدار کلسیم اکسید آزاد 19036-1 - چاپ اول 1393
پودر سرباره دانه ای کوره بلند برای استفاده در بتن ، ملات و روان ملات سیمان - قسمت1 - تعاریف ، ویژگی ها و معیار انطباق 21319-1 - چاپ اول 1395
پودر سرباره دانه ای کوره بلند برای استفاده در بتن ، ملات و روان ملات سیمان - قسمت2 - ارزیابی انطباق 21319-2 - چاپ اول 1395

سنگدانه

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
سنگدانه ­های بتن - ویژگی ها 302 تجدید نظر سوم 1394 -
مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر شماره 200 در سنگدانه های معدنی با شستشو - روش آزمون 446 تجدید نظر دوم 1393 -
سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا منیزیم - روش آزمون 449 تجدید نظر دوم 1395 -
تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز - روش آزمون 611 تجدید نظر اول 1393 -
مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس - روش آزمون 4489 تجدید نظر اول 1393 -
دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت - روش آزمون 4977 تجدید نظر اول 1393 -
کلوخه های رسی و دانه های سست - روش آزمون 4978 تجدید نظر اول 1393 -
ناخالصی های آلی سنگدانه های ریز مورد مصرف در بتن -روش آزمون 4979 تجدید نظر اول 1393 -
تعيين چگالی ، چگالی نسبی وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه‌ ريز - روش آزمون 1396 4980 تجدید نظر دوم 1396 -
تعيين چگالی انبوهی وزن واحد و فضاهای خالی - روش آزمون 1396 4981 تجدید نظر دوم 1396 -
تعيين چگالی ، چگالی نسبی وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه‌ درشت - روش آزمون 4982-1396 تجدید نظر دوم 1396 -
سنگدانه ها - مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن - روش آزمون 4983 تجدید نظر اول 1393 -
سنگدانه - آزمون ذرات سبک 4984-1398 تجدید نظر دوم 1398 -
سنگدانه های معدنی مورد استفاده در گچ ساختمانی - ویژگی ها 5033 تجدید نظر اول 1393 -
سنگدانه - کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون - آیین کار 7146 تجدید نظر اول 1393 -
اندازه گیری واکنش قلیایی - سیلیسی به روش شیمیایی - روش آزمون 7882 تجدید نظر اول 1393 -
سنگدانه­ ها - مقاومت سنگدانه درشت بزرگ­ اندازه در برابر سايش و ضربه در دستگاه لس ­آنجلس - روش آزمون 8447-1396 تجدید نظر اول 1396 -
سنگدانه ­ها - آزمون­ های خواص هندسی - قسمت 6 ارزيابی مشخصه ­های سطحی - ضريب جريان سنگدانه­ ها - روش آزمون 10447-6-1396 - چاپ اول 1396
سنگدانه ها - خصوصیات ساختاری - قسمت 7 تعیین درصد میزان پوسته نرم تنان در سنگدانه درشت - روش آزمون 10447-7-1397 - چاپ اول 1397
سنگدانه ها - آزمون های خصوصیات ساختاری - قسمت 9 - تعیین نرمه به روش آزمون متیلن بلو 10447-9 تجدید نظر اول 1395 -
سنگدانه ­ها - آزمون ­های خواص هندسی - قسمت 11 طبقه­ بندی مواد تشكيل­ دهنده سنگدانه درشت بازيافتی - روش آزمون 10447-11-1396 - چاپ اول 1396
سنگدانه‌ها - خصوصیات هندسی - قسمت 10 ارزیابی نرمی - دانه‌بندی سنگدانه‌های پرکننده - الک کردن با جریان سریع هوا - روش آزمون 10477-10-1397 - چاپ اول 1397
سنگدانه - نمونه برداری از سنگدانه ها - آیین کار 11267 تجدید نظر اول 1394 -
سنگدانه - دانه های پهن - دانه های دراز ، دانه های هم پهن و هم دراز در سنگدانه درشت - روش آزمون 11269 تجدید نظر اول 1393 -
سنگدانه - تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت - روش آزمون 11568 تجدید نظر اول 1395 -
ماسه استاندارد برای استفاده در آزمون سیمان‎های هیدرولیکی - ویژگی 12819-1398 تجدید نظر اول 1398 -
سنگدانه های درشت مورد مصرف در بتن - تعیین چگالی مصالح و جذب آب - روش تعادل هیدرواستاتیک - روش آزمون 13762 - چاپ اول
بتن - تحلیل دانه بندی سنگدانه با الک کردن 13763 - چاپ اول
سنگدانه معدنی مورد استفاده برای پوشش بام - تعيين رطوبت - روش آزمون 13880 - چاپ اول 1395
سنگدانه‌ها - آزمون‌های خواص کلی - قسمت 3 دستورالعمل و واژگان فنی برای توصیف ساده سنگ­ نگاری 13939-3-1397 - چاپ اول 1397
سنگدانه­ ها - آزمون­ های خواص كلی - قسمت 5 وسايل متداول و واسنجی كاليبراسيون 13939-5-1396 - چاپ اول 1396
سنگدانه­ ها - آزمون­ های خواص كلی - قسمت 6 تعاريف تكرار پذيری و تجديد پذيری 13939-6-1396 - چاپ اول 1396
سنگدانه ها - آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی - قسمت 1 - تعیین مقاومت سایشی میکرودوال - روش آزمون 14874-1 - چاپ اول 1393
سنگدانه‌ها - آزمون‌های خواص فیزیکی و مکانیکی - قسمت 3 تعیین چگالی انبوهی غیرمتراکم و فضاهای خالی - روش آزمون 14874-3-1397 - چاپ اول 1397
سنگدانه ها - آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی - قسمت 4 - تعیین فضاهای خالی در فیلر متراکم خشک - روش آزمون 14874-4 - چاپ اول 1394
سنگدانه ها - آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی - قسمت 7 - تعیین چگالی دانه ای فیلر با چگالی سنج - روش آزمون 14874-7 - چاپ اول 1394
سنگدانه ها - آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی - قسمت 8- تعیین عدد صیقلی شدن سنگ - روش آزمون 14874-8 - چاپ اول 1394
سنگدانه ها - آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی - قسمت 9 - تعیین مقاومت سایشی در برابر تایر یخ شکن آزمون نوردیک - روش آزمون 14874-9 - چاپ اول 1393
سنگدانه - خواص فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها - قسمت 10 - تعیین ارتفاع مکش آب 14874-10 - چاپ اول اسفند 1391
سنگ‌ دانه‌های مورد استفاده در بتن محافظ در برابر پرتو - ويژگی ‌ها 15527-1397 - چاپ اول 1397
اجزای تشكيل دهنده سنگ ‌دانه‌های‌ مورد استفاده در بتن‌ محافظ در برابر پرتو - توصيف اجزا 15528-1397 - چاپ اول 1397
سنگدانه - آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی - قسمت 1 - تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن - روش آزمون 17013-1 - چاپ اول بهمن 1392
سنگدانه­ ها - آزمون ­های خواص حرارتی و هوازدگی - قسمت 3 آزمون جوشاندن براي بازالت­ هاي در معرض آفتاب ­- روش­ های آزمون 17013-3-1396 - چاپ اول 1396
سنگدانه - آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی - قسمت 4 - تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن - روش آزمون 17013-4 - چاپ اول بهمن 1392
سنگدانه ها - آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی - قسمت 5 - تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی - روش آزمون 17013-5 - چاپ اول 1394
سنگدانه ها - آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی - قسمت 6 - تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن در حضور نمک سدیم کلرید - روش آزمون 17013-6 - چاپ اول 1394
سنگدانه ها - آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی - قسمت 7 - تعیین مقاومت سبکدانه ها در برابر یخ زدن و آب شدن - روش آزمون 17013-7 - چاپ اول 1394
سنگدانه ها - آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی - قسمت 8 - تعیین مقاومت سبکدانه ها در برابر واپاشی - روش آزمون 17013-8 - چاپ اول 1394
سنگدانه - تعیین پتانسیل واکنش زایی قلیایی - سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و سنگدانه روش منشور ملات تسریع شده - روش آزمون 17106 - چاپ اول اسفند 1392
سنگدانه - فضای خالی سنگدانه ریز غیرمتراکم ناشی از شکل ذرات ، بافت سطحی و دانه بندی - روش های آزمون 17221-1397 - چاپ اول 1397
سنگدانه های ملات بنایی - ویژگی ها 17514 - چاپ اول 1393
سنگدانه ها - آزمون های خواص شیمیایی - قسمت 1 - تجزیه شیمیایی - روش های آزمون 19038 - چاپ اول 1393
سنگدانه ها - آزمون های خواص شیمیایی - قسمت3 - تهیه محلول استخراج با شستن و صاف کردن سنگدانه ها - روش های آزمون 19038-3 - چاپ اول 1393
سنگدانه ها - آزمون های خواص شیمیایی - قسمت 5 - تعیین نمک های کلریدی محلول در اسید - روش آزمون 19038-5 - چاپ اول 1393
سنگدانه - تاثیر ناخالصی های آلی سنگدانه ریز بر مقاومت ملات - روش آزمون 20857 - چاپ اول 1394
سنگدانه - تاثیر ناخالصی های آلی سنگدانه ریز بر مقاومت ملات - روش آزمون 22134 - چاپ اول 1396

سبکدانه

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
سبکدانه ها برای بتن سازه ای 4985-96 تجدید نظر دوم 1396 -
سبكدانه‌ها برای بلوک ‌های بنايی بتنی - ويژگی ها 7657-96 تجدید نظر دوم 1396 -
سنگدانه - سنگدانه سبک جهت استفاده در بتن های عایق - ویژگی ها 14422 - چاپ اول
سبکدانه - قسمت 1 - سبکدانه ها برای بتن ، ملات و گروت 14875-1 - چاپ اول اسفند 1391
سبکدانه مورد مصرف در عمل آوری داخلی بتن - ویژگی ها و روش آزمون 20584 - چاپ اول 1394

بتن | آب اختلاط بتن

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
آب اختلاط بتن 14748 - چاپ اول آبان 1391

بتن | انقباض

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
آزمون بتن - قسمت 8 : تعیین انقباض و ترکیدگی بتن بر اثر از دست دادن آب در نمونه های آماده شده در کارگاه یا در آزمایشگاه 3201-8 - چاپ اول

بتن | بتن الیافی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - بتن تقویت شده با الیاف - ویژگی ها 12599 تجدید نظر اول 1393 -
بتن - ارزیابی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک در بتن الیافی گیر دار شده - با استفاده از ابزار فولادی جاگذاری شده - روش آزمون 12604 تجدید نظر اول 1393 -
بتن مسلح شده با الیاف - روش تعیین مقاومت پسماند متوسط 17207 - چاپ اول اسفند 1392

بتن | بتن آماده

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن آماده - ویژگی ها 6044 تجدید نظر دوم 1397 -

بتن | بتن پاششی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - مصالح مورد استفاده در بتن پاششی - ویژگی ها 12820 تجدید نظر اول 1398 -
بتن پاششی پ قسمت 1 : نمونه برداری از بتن پاششی تازه و سخت شده 18717-1 - چاپ اول 1393
بتن پاششی - قسمت 2 : تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه - روش آزمون 18717-2 - چاپ اول 1393
بتن پاششی - قسمت 3 : تعیین مقاومت های خمشی ، مقاومت حداکثر اولیه ، نهایی و پس ماند - آزمونه های تیر تقویت شده الیافی - روش آزمون 18717-3 - چاپ اول 1393
مواد ترکیبی خشک پیش آمیخته بسته بندی شده مورد استفاده در بتن پاششی خشک یا تر - ویژگی ها 18885 - چاپ اول 1393
نمونه برداری مصالح بتن پاششی - ایین کار 19225 - چاپ اول 1393

بتن | بتن پیش ساخته

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - موانع بتنی پیش ساخته - ویژگی ها 17306 - چاپ اول اسفند 1392
فرآورده های بتنی پیش ساخته - بتن رزینی - الزامات و روش های آزمون 17818 - چاپ اول 1392
محصولات بتنی پیش ساخته - عناصر پل 18335 - چاپ اول 1393
محصولات بتنی پیش ساخته - اصول کلی برای کنترل تولید کارخانه در محصولات بتنی دارای الیاف فلزی 22329 - چاپ اول 1396

بتن | بتن تازه

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - آب انداختن بتن - روش آزمون 3820 تجدید نظر اول 1394 -
بتن - بتن پیش ساخته با پیمانه حجمی و اختلاط پیوسته - ویژگی ها 604 تجدید نظر اول 1394 -
بتن - تعیین دمای بتن سیمان هیدرولیکی تازه اختلاط شده - روش آزمون 11268 تجدید نظر اول 1393 -

بتن | بتن خود تراکم

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
آزمون بتن تازه - قسمت 9 : بتن خودتراکم آزمون قیف V شکل 3203-9 - چاپ اول مرداد 1392
آزمون بتن تازه - قسمت 10 : بتن خودتراکم - آزمون قیف جعبه L شکل 3203-10 - چاپ اول مرداد 1392
آزمون بتن تازه - قسمت 11 : بتن خودمتراکم - آزمون دانه بندی با الک 3203-11 - چاپ اول شهریور 1392
بتن - اندازه گیری جریان اسلامپ بتن خودتراکم - روش آزمون 11270 تجدید نظر دوم 1398 -
بتن - اندازه گیری قابلیت عبور بتن خودتراکم با استفاده ار حلقه J - روش آزمون 11271 تجدید نظر دوم 1398 -
بتن - اندازه گیری میزان جداشدگی ایستایی بتن خودتراکم با استفاده از روش فنی ستون - روش آزمون 12255 تجدید نظر اول 1398 -
بتن - تخمین سریع مقاومت در برابر جداشدگی ذرات بتن خودتراکم با استفاده از آزمون نفوذ - روش آزمون 19387 - چاپ اول 1394
بتن - ساخت آزمونه های بتن خودتراکم - آیین کار 22693 - چاپ اول 1397

بتن | بتن سبک

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده - روش آزمون 8596 تجدید نظر اول 1396 -
قطعات بتنب سبک سیلکس - ویژگی ها 14710 - چاپ اول آبان 1391
مقاومت فشاری بتن سبک عایق - روش آزمون 17732 - چاپ اول 1392
تعیین چگالی بتن سبک سازه ای - روش آزمون 17733 - چاپ اول 1392
عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده - روش آزمون 18416 - چاپ اول 1393
عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده - ویژگی ها 18417 - چاپ اول 1393
بتن سبک - تعیین مقاومت بتن هوادار اتوکلاو شده در برابر یخ زدن و آب شدن چرخه یخ گشایی - روش آزمون 20346 - چاپ اول 1394

بتن | بتن غلطکی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - روش ساخت بتن غلطکی متراکم در قالب های استوانه ای با استفاده از میزان لرزان - آیین کار 12598 تجدید نظر اول 1393 -
بتن استحکام چسبندگی نسبی بین لایه های بتن غلطکی سخت شده - آزمون بار نقطه ای - روش آزمون 12821 تجدید نظر اول 1396 -
تعیین چگالی درجای بتن سخت نشده و سخت شده از جمله بتن غلطکی با استفاده از روش های هسته ای - روش آزمون 15096 - چاپ اول 1397
بتن غلطکی - روش قالب گیری در قالب های استوانه ای با چکش لرزان - آیین کار 15689 - چاپ اول 1397

بتن | پوسته پوسته شدن بتن

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن سطحی در مقابل مواد شیمیایی یخ زدا - روش آزمون 17041 - چاپ اول بهمن 1392

بتن | چگالی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن تازه - قسمت 6 : چگالی - روش آزمون 2303-6 تجدید نظر اول 1397 -
بتن سخت شده - چالی ، جذب آب و حفره ها - روش آزمون 15427 - چاپ اول 1396
بتن - تعیین چگالی و حجم فضای خالی بتن متخلخل تازه - روش آزمون 22694 - چاپ اول 1397

بتن | روسازی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
روسازی های بتنی - قسمت 1 : مصالح 20586-1 - چاپ اول 1394
روسازی های بتنی - قسمت 2 : الزامات کاربردی برای روسازی های بتنی 20586-2 چاپ اول 1395
رویازی های بتنی - قسمت 3 : میله های رابط مورد استفاده در روسازی های بتنی - ویژگی ها 20586-3 - چاپ اول 1395
روسازی های بتنی - قسمت 1 - تعیین ضخامت روسازی بتنی به روش پیمایشی - روش آزمون 20587-1 - چاپ اول 1395
روسازی های بتنی - قسمت 2 : تعیین میزان چسبندگی بین دو لایه - روش آزمون 20587-2 - چاپ اول 1395
روسازی های بتن ی- قسمت 3 - تعیین ضخامت روسازی بتنی از مغزه ها - روش آزمون 20587-3 - چاپ اول 1395
روسازی های بتنی - قسمت 4 : تعیین مقاومت سایشی روسازی های بتنی در برابر تایر های یخ شکن - روش آزمون 20587-4 - چاپ اول 1395
روسازی دوغابی - الزامات 20615 - چاپ اول 1394

بتن | عمل آوری آزمونه ها

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه - آیین کار 581 تجدید نظر دوم 1393 -
بتن سخت شده - قسمت 2 : ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومت 1608-2 - چاپ اول 1393
بتن - ساخت و عمل آوری آزمونه ها در کارگاه - آیین کار 3205 تجدید نظر دوم 1395 -
اتاق اختلاط ، محفظه رطوبت ، اتاق رطوبت و حوضچه های آب مورد استفاده در آزمون سیمان هیدرولیکی و بتن ها - ویژگی ها 17040 - چاپ اول بهمن 1392

بتن | قالب های آزمایشگاهی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن سخت شده - قمت 1 : شکل ، ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها 1608-1 تجدید نظر دوم 1393 -

بتن | کربناته شدن

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن سخت شده - قسمت 10 : تعیین مقاومت بتن در برابر کربناسیون بر حسب سطوح کربن دی اکسید جوی 1608-10 - چاپ اول 1398
بتن - قسمت 12 : تعیین مقاومت بتن در برابر کربناته شدن به روش تسریع شده - روش آزمون 3201-12 - چاپ اول 1394

بتن | کفپوش

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بلوک های کف پوش بتنی - الزامات و روش های آزمون 20185 - چاپ اول 1394
بتن - نصب کاشی های بتنی کف - آیین کار 20367 - چاپ اول 1394

بتن | گیرش

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - تعیین زمان گیرش مخلوط های بتنی با اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ - روش آزمون 6046 تجدید نظر دوم 1398 -

بتن | مغزه گیری

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
اندازه گیری طول نمونه مغزه گیری شده از بتن - روش آزمون 17729 تجدید نظر اول 1397 -

بتن | مقاومت چسبندگی پول آف

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - مقاومت کششی اتصال صفخات پلیمری تقویت شده با الیاف به بستر بتنی - روش آزمون 17543 - چاپ اول 1393

بتن | مقاومت خمشی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم - روش آزمون 490 تجدید نظر سوم 1398 -
مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز - روش آزمون 17731 - چاپ اول 1392

بتن | مقاومت سایشی بتن

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - مقاومت ساییدگی سطوح بتن یا ملات به روش کاتر چرخان - روش آزمون 17307 - چاپ اول اسفند 1392
بتن - مقاومت سایشی سطوح افقی - روش آزمون 17308 - چاپ اول اسفند 1392
بتن - مقاومت سایشی با ماسه پاشی - روش آزمون 17309 - چاپ اول اسفند 1392

بتن | مقاومت فشاری

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن سخت شده - قسمت 3 : تعیین مقاومت فشاری آزمونه ها - روش آزمون 1608-3 - چاپ اول 1393
بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای - روش آزمون 6048 تجدید نظر دوم 1395 -
بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی درجا قالب گیری شده - روش آزمون 8985 جدید نظر دوم 1394 -
بتن اندازه گیری مقاومت فشاری بتن در سن اولیه و طرح ریزی مقاومت در سن بعدی - روش آرمون 17728 - چاپ اول 1393
بتن - استفاده از کلاهک های مقید نشده برای تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی سخت شده - آیین کار 19386 - چاپ اول 1394

بتن | مقاومت کششی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - تعیین مقاومت کششی دونیم کردن آزمونه های استوانه ای بتن - روش آزمون 6047 تجدید نظر اول 1394 -
بتن - مقاومت کششی سطوح بتن و مقاومت مهاری یا کششی در بتن مرمت شده و مواد پوششی - روش کشش مستقیم - روش آزمون 14421 - چاپ اول

بتن | میزان رطوبت در بتن سخت شده

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پلاستیکی - روش آزمون 17538 - چاپ اول 1393

بتن | نفوذ و جذب آب

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
آزمون بتن - قسمت 5 : چگالی و عمق نفوذ آب 3201-5 تجدید نظر اول 1397 -
بتن - اندازه گیری نرخ جذب آب بتن های حاوی سیمان هیدرولیکی - روش آزمون 19895 چاپ اول 1393

بتن | نفوذ یون کلر

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
آزمون بتن - قسمت 11 : تعیین مقاومت بتن در برابر کلراید ، انتشار یک سویه 3201-11 - چاپ اول 1393
بتن - تعیین نفوذ یون کلرید در بتن به روش حوچه سازی - روش آزمون 19896 - چاپ اول 1393
بتن - مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید با روش الکتریکی - روش آزمون 20793 - چاپ اول 1394
بتن - پیش بینی نفوذ کلرید در بتن سخت شده حاوی سیمان هیدرولیکی با روش مهاجرت سریع - روش آزمون 21479 - چاپ اول 1394

بتن | هوای بتن

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - تعیین چگالی وزن مخصوص ، بازدهی و مقدار هوای بتن روش مخ زنی - روش آزمون 3821 تجدید نظر دوم 1398 -
تعیین میکروسکوپی پارامتر های سامانه هوا - حفره در بتن سخت شده - روش آزمون 15643 - چاپ اول 1397
بتن تازه - تعیین مقدار هوای بتن تازه مخلوط شده به روش فشاری - روش آزمون 15904 - چاپ اول 1397

بتن | واکنش قلیایی

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - اندازه گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگ های کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگی - روش آزمون 7656 تجدید نظر اول اسفند 1392 -

بتن | یخ و ذوب

عنوان استاندارد شماره استاندارد تجدید نظر توضیحات فایل PDF
بتن - تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع - روش آزمون 19227 - چاپ اول 1393