صنایع شایا شیمی

نام شرکت : صنایع شایا شیمی
نام مدیرعامل : سركار خانم بدرالسادات دانشور
تلفن : 22598546 - 22598562
فکس : 22598731
آدرس : خ پاسداران –خ پایدارفرد-نبش لنکران پلاک 52 ط 2
وب سایت : shayachebmi@nourbakhshj.com
صنایع شایا شیمی