[gsi , جلسه و بازدید از پژوهشگاه رنگ ایران – 21و 28 دی ماه 1401