بازدیداز واحدهای متخلف توزیع کننده محصولات غیر استاندارد در استان خراسان رضوی(مشهد)

پیرو همکاریهای شکل گرفته با اداره کل اجرای استاندارد و متعاقب آن دستور مکتوب به مراکز استانها جهت بازدید و اخطار به واحدهای توزیع کننده غیر مجاز و جمع آوری محصولات غیر استاندارد ؛ اکیپی از مامورین اداره استاندارد مشهد با همراهی نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در هفته گذشته بازدید خود را از این مراکز انجام دادند.

در این بازدید ضمن اخطار و تعهد به واحدهای متخلف نسبت به جمع آوری محصولاتی که فاقد استاندارد بودنند اقدام و در صورت تکرار و مشاهده موارد تخلف در بازدید های آتی نسبت به  پلمپ واحدها اقدام خواهد شد.

در این طرح که تاکنون در چندین استان کشور ( البرز – فارس – تهران ) با همراهی نمایندگان صنف انجام پذیرفته با هدف حمایت از واحدهای تولیدی مجاز و استاندارد و به چالش کشیده شدن تولید کنندگان غیر مجاز و زیرپله ای شکل گرفته با قدرت و قوت همچنان در حال اجرا و اقدام خواهد بود

آبان –  1402