نشست خبری

بررسی چالش های انجمن ها

با هماهنگی های بعمل آمده توسط مجتمع رسانه ای صما در خصوص بررسی چالش های پیش روی انجمن ها در مورخ 20 خرداد ماه با حضور ریاست انجمن جناب آقای مهندس معتضدی و دبیر محترم جناب آقای مهندس روحی  این نشست در محل دفتر صما برگزار گردد.

در این نشست ریاست و دبیر انجمن در خصوص چالشه ای پیش روی صنف مواردی را ایراد نمودنند که مشروح کامل گزارش در روی سایت صما قابل دسترسی برای علاقمندان میباشد

1397/03/21