عضو افتخاری- پژوهشگاه رنگ

نام شرکت : پژوهشگاه رنگ ایران
نام مدیرعامل : مهندس تاجیک