عضویت افتخاری

اولین عضو افتخاری انجمن جناب آقای مهندس فیروز هادوی

ارج نهادن به پیشکسوتان هر صنف نشانگر هویت ریشه دار هر مجموعه میباشد و استفاده از تجربیات این عزیزان همواره راه را برای فردای بهتر روشن خواهد نمود .با توجه به سوابق ارزنده و مستمر جناب آقای مهندس فیروز هادوی که از پیشکسوتان این صنف و این انجمن می باشند هیئت مدیره محترم تصمیم به این موضوع گرفتند که تجربیات این عزیزان را در کنار تلاش خود برای فردای بهتر انجمن از دست ندهند و دوشا دوش این پیشکسوتان به اهداف عالی انجمن فکر کنند لذا با این تفکر پیشنهاد عضویت افتخاری را به آقای مهندس هادوی پیشنهاد داده که ایشان نیز این پیشنهاد را پذیرفته و انجمن را در این راه یاری نمودنند.
بامید فردای بهتر

1395/04/30