عضویت افتخاری پژوهشگاه رنگ ایران در انجمن صنفی

با توجه به تفاهم نامه مشترک میان انجمن صنفی و پژوهشگاه رنگ عضویت افتخاری این پژوهشگاه در میان اعضاء انجمن رقم خورد .همچنین عطف به جلسات برگزار شده با پژوهشگاه رنگ ایران مقرر گردید کلیه اعضاء محترم انجمن از 20 درصد تخفیف در خصوص اخذ خدمات آزمایشگاهی از آن مجموعه برخوردار گردند و نیز جهت تعاملات بهتر و آشنایی اعضاء محترم انجمن از خدمات و آخرین دستاوردهای آن پژوهشگاه تورهای بازدید با هماهنگی انجمن صورت پذیرد .