دوره آموزشی افزودنی های كنترل كننده گیرش – دانشگاه تهران