حضور در میز گرد بیستمین همایش روز بتن

بیستمین همایش روز بتن با تاخیر دوساله که بدلیل فراگیر شدن بیماری کرونا دوسالی بود بصورت مجازی برگزار میشد امسال از 16 مهر تا 20 مهر در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برگزار گردید .

در این همایش که با رویکرد ارتقاء دانش همه دست اندر کاران صنعت بتن کشور طراحی شده است میز گردی در روز 19 مهر با حضور اکثر اصناف مرتبط با تولید بتن در سالن این مجموعه برگزار گردید .در این میز گرد جناب آقای دکتر معتضدی بعنوان ریاست انجمن دعوت بودنند و همانند دیگر دوستان تمامی چالش های موجود در خصوص ارتقاء تولید یک بتن با کیفیت و پایدار را مطرح نمودنند و در این خصوص با اشاره به آمادگی انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در جهت آموزش این مورد را جزء مهمترین ارکان رشد کیفیت قلمداد نمودن .