جلسه مشترك با ریاست استاندارد استان تهران

جلسه اعضاء هیئت مدیره انجمن با مدیر كل استاندارد استان تهران 14 دی ماه 93

با همانگی های بعمل آمده و بنا به ضرورت ایجاد شده در خصوص تداوم و اجرای برنامه های انجمن در خصوص استاندارد سازی محصولات تولیدی حوزه شیمی ساختمان در مورخ 14 دی ماه 93 جلسه ای با حضور آقای مهندس بیات مدیر كل استاندارد استان تهران به همراه كارشناسان محترم آن اداره با اعضاء هیئت مدیره انجمن در دفتر اداره استاندارد استان تهران برگزار گردید.
دراین جلسه محور اصلی مذاكرات در خصوص همكاری مشترك انجمن و اداره استاندارد جهت جلوگیری از تولیدات نامرغوب و غیر استاندارد توسط تولید كنندگان غیر مجاز در سطح استان بود .
دراین جلسه مقرر گردید كارشناسانی از انجمن بعنوان بازرسین افتخاری به اداره استاندارد معرفی تا با ایجاد پلی مستقیم همكاریهای نزدیك تر جهت شناسایی واحد های تولیدی غیر مجاز اقدامات لازم صورت پذیرد.همچنین مقرر گردید بمنظور اجرای مطلوب تر این موضوع تفاهم نامه همكاری میان انجمن و اداره استاندارد استان تهران تنظیم و به امضاء دو طرف رسانده شود.

1393/10/15