جلسه ریاست و دبیر انجمن با مدیر استاندارد استان قزوین اردیبهشت 94