تقدیر و تشكر از حامیان مالی ضیافت شام انجمن

شركتهای محترم رزین بتن برتر – شورلول ایرانیان – شیمی ساختمان -سی دكس – رداكیمیا – حامیان مالی ضیافت امسال بودنند.

ضمن تقدیر و تشکر از شرکتهای محترم رزین بتن برتر جناب آقای مهندس روحی ؛شرکت شورلول ایرانیان جناب آقای مهندس هندی زاده ؛ شرکت سی دکس جناب آقای مهندس فرج پور ؛ شرکت شیمی ساختمان جناب آقای مهندس هنرمند و شرکت رداکیمیا جناب آقای مهندس فتحعلی زاده مراتب سپاس و تقدیر را از این عزیزان داریم و همواره خواستار توفیقات روز افزون برای این عزیزان هستیم و امید برآن داریم  همواره  در فرصتهای دیگر شاهد حضور گرمتان بعنوان پشتوانه محکم برای اهداف مشترکمان باشیم

هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان
اسفند 93
1393/12/12