تقدیر از حامیان مالی ضیافت شام

بدین وسیله اعضاءهیئت مدیره انجمن مواد شیمیایی ساختمان مراتب قدردانی خود را از سه شركت محترم رزین بتن برتر-شركت شیمی ساختمان و شركت كمیكس كه با حمایتهای مالی خود انجمن را جهت برگزاری محفلی گرم و صمیمی در روزهای پایانی سال یاری نمودن قدردانی نموده و از ایزدمنان توفیقات روزافزون را برای آنان خواستاریم .