تقدیر از حامیان ضیافت 7 اسفند

انجمن اهدا لوح تقدیر به اسپانسر های مراسم انجام شد

امسال نیز با لطف اعضاء محترم و حمایتهای مالی اسپانسرهای مالی ضیافت مهمانی پایان سال انجمن بنحو شایسته برگزار گردیدد.
اسپانسرهای امسال عبارتند از :
– شرکت محترم شیمی ساختمان
– شرکت محترم رزین بتن برتر
– شرکت محترم ردا کیمیا
– شرکت محترم دماوند سفید پارسیان
– شرکت محترم هنکل

1396/12/08