تشکیل کمیته های اجرایی انجمن

به استحضار همکاران محترم میرساند پیرو تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت مدیره انجمن جهت تشکیل کمیته های اجرایی و استفاده از قابلیتهای تخصصی اعضاء محترم صنف ؛ کمیته های اجرایی صنف برای یک دوره سه ساله تشکیل و اعضاء آنها مشخص شدند.

با توجه به تقسیم بندی این کمیته ها در پنج گروه مقرر گردیده تا هر کمیته بنابر ماموریت تعریف شده کار خود را آغاز نموده و گزارش عملکرد هر کمیته در هیئت مدیره انجمن مورد بررسی قرار گیرد و خلاصه ای از آن نیز جهت اطلاع اعضاء محترم اطلاع رسانی گردد.

جهت آشنایی اعضاء محترم نام هر کمیته و کارشناسان آن بشرح ذیل بحضورتان معرفی میگردند:

  •  کمیته بازرسی و شکایات :
  • – آقای اکبر معتضدی (مسئول کمیته )- آقای ابوالحسن رامین فر – آقای محمود رضا روحی
  • کمیته انتشارات و آموزش :
  • – آقای مجتبی احمدوند (مسئول کمیته ) – آقای محمد حسن هندی زاده – آقای موسی کلهری -آقای آریا احمدوند
  • کمیته استاندارد :
  • – آقای هانی هنرمند (مسئول کمیته )- آقای ایرج آفتابی – آقای رضا قائمی
  • کمیته عضویت و مالی
  • – آقای امیر رفیعی (مسئول کمیته ) – آقای محمد علی طاهباز
  • کمیته امور بین الملل
  • – آقای ایرج آفتابی (مسئول کمیته ) – آقای محمد رضا ایوبی – آقای مهرشاد پویا

لازم بذکر میباشد با توجه به نوع فعالیتهای تعریف شده احتمال اضافه شدن کارشناسان دیگری به این کمیته ها میباشد.