تشکیل کمیته آموزش و فرهنگی انجمن

اولین جلسه کمیته آموزش در دوره جدید  با مسئولیت آقای دکتر احمدوند و حضور عزیزان مشتاق از اعضاء محترم  در روز 19 تیر ماه در دفتر انجمن تشکیل گردید .

در این جلسه بطور کل در خصوص اهمیت آموزش در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی همچنین  ساختار اصلی کار و اجرا موضوعات موارد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج این جلسه را در شرح وظایف کمیته آموزش میتوان بشرح ذیل اعلام نمود
– تدوین آیین نامه های داخلی کمیته جهت اجرای  شیوه های آموزش
-نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی رسمی و غیررسمی مرتبط برای اعضا و سایرمتقاضیان
-برگزاری دورههای آموزشی و صدور گواهینامه های آموزشی در همراهی با سازمانهای همکار
-انعقاد قراردادهای همکاری و  ایجادمشارکتهای آموزشی در زمینه های مرتبط
-شناسایی صاحب نظران و متخصصان در زمینه فعالیت انجمن در سطح ملی و بین المللی و دعوت از آنان برای همکاریهای آموزشی
-ایجادنشستهای تبادل دانش
-برگزاری آموزشهای خاص مورد درخواست
-ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای در راستای اهداف انجمن
-تهیه گواهینامه علمی برای دورههای آموزشی
-همکاری با سایرکمیته های دیگرانجمن در جهت ارتقاء سیاستها و اهداف مصوب انجمن
-سایرموارد حسب دستور کمیته آموزش