تشكیل موسسه خیریه انجمن

همدلی میان اعضاء انجمن بمنظور تاسیس انجمن خیریه برای كمك به بی بضاعتان و انجام امور خیریه

طی همفکری و همدلی که میان اعضاء محترم انجمن صنفی بوجود آمد جرقه ای درجهت تشکیل انجمن خیریه در میان اعضاء خیر بوجود آمد و مقرر گردید این موضوع به کلیه عزیزان اطلاع رسانی گردد تا با تشکیل و انتخاب هیئت امناء گامهای موثری را برداشته و نقطه شروع  روشنی دراین امر صورت پذیرد.
ضمنا اعلام میدارد نامه تنظیم شده برای اعضاء محترم در بخش مکاتبات قابل رویت میباشد .