برگزاری گردهمایی انجمن

دعوت از بزرگان و پیشكسوتان صنف در جشن پایان سال انجمن