برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن

20 آذر ماه روز برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن

با دعوت از کلیه اعضاء محترم و کلیه فعالان صنعت شیمیایی صنعت ساختمان بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن روز دوشنبه 20 آذر ماه از ساعت 15 الی 17 در محل دفتر انجمن جلسه مجمع برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشات فعالیتهای انجمن توسط دبیر انجمن به حضار با حضور نماینده وزارت محترم کار و امور اجتماعی جهت انتخاب بازرسان اصلی و علی بدال اقدام  گردید
آقایان محمد علی طاهباز و ایرج آفتابی بعنوان بازرسان اصلی و آقای امیر سلیمانی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدن .

 

1396/09/07