برگزاری مجمع عادی سالیانه انجمن در 5 آبان 1395

انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن در مجمع عمومی سالیانه

با توجه به گذشت سه سال از آخرین زمان انتخابات اعضاء هیئت مدیره انجمن امسال بر اساس قوانین و مقرارت موجود هم انتخابات هیئت مدیره و هم انتخابات بازرسان انجمن با حضور مدعوین صورت پذیرفت .
در این مجمع ابتدا گزارش کاملی از عملکرد 3 ساله هیئت مدیره انجمن توسط دبیر انجمن به سمع و نظر حاضرین رسانده شد و سپس گزارش مالی انجمن توسط بازرس انجمن ارائه گردید.
بعد از آن کاندیدهای محترم یک به یک برنامه های خود را برای آینده اعلام نمودنند و انتخابات با حضور نماینده وزارت کار آغاز گردیید و در پایان آقایان – اکبر معتضدی – محمود رضا روحی – مهران فرج پور – محمد حسن هندی زاده و هانی هنرمند بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مجتبی احمدوند و حسین زمانی بعنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.
ضمنا آقایان محمد علی طاهباز و آقای محمد تقی راجی بعنوان بازرسان اصلی و آقای حیدرعلی شاه علی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند

1395/08/06