برگزاری مجمع سالیانه انجمن

ارائه گزارش هیئت مدیره و انتخاب بازرس

مجمع سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده و با دعوت از کلیه اعضاء محترم در روز یکشنبه ساعت 16 در محل دفتر انجمن با حضور نماینده محترم وزارت کار و شانزده نمایده از بیست و هشت نماینده عضو انجمن و با تایید حدنصاب حاضرین توسط نماینده محترم وزارت کار شروع شد.
ابتدا جناب آقای مهندس معتضدی ریاست محترم انجمن ضمن خیر مقدم به حاضرین نکاتی را بعنوان موضوعات اصلی به سمع و نظر حضار رساندند و سپس شرح کاملی از فعالیتهای انجام شده طی یکسال گذشته را جناب اقای مهندس روحی دبیر محترم انجمن به سمع و نظر دوستان رساندن .
سپس با انجام تشریفات سازمانی در خصوص انتخاب بازرسین انجمن و بعد از اخذ رای از همکاران جناب آقای مهندس طاهباز ازشرکت ژیکاوا و مهندس زمانی از شرکت سراپوش بعنوان بازرسان اصلی انتخاب و جناب آقای مهندس فرح منش از شرکت فرو آلیاژ ایران بعنوان بازرس علی البدل به وزارت کار جهت اتصاب دوره یکساله معرفی شدند.

1394/09/09