برگزاری مجمع سالیانه انجمن

انتخابات بازرسان انجمن برای سال آتی