برگزاری دوره آموزشی یكروزه در انجمن بتن های آماده

آشنایی و فرهنگ سازی میان استفاده كنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان