برگزاری دوره آموزشی یكروزه در انجمن بتن های آماده

آشنایی و فرهنگ سازی میان استفاده كنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

طی تعاملات انجام شده با انجمن های مرتبط در سال 96 با جلسه ای که میان اعضاء محترم انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان و انجمن بتن های آماده کشور برگزار گردید مقرر گردید تا جهت فرهنگ سازی و آشنایی دوستان در خصوص مواد افزودنی بتن یک دوره آموزشی برگزار گردد.
درهمین راستا در مورخ 25 اردیبهشت 97 طی هماهنگی های بعمل آمده این دوره با حضور مدیران کنترل و کیفیت شرکتهای تولید کننده بتن آماده در محل انجمن بتن های آماده برگزار گردید .
در این دوره یکروزه موضوعات کلی در خصوص مواد افزودنی بتن توسط اساتید انجمن برای حاضرین بیان گردید

 

1397/02/25