برگزاری جلسه کمیته بین الملل انجمن با اتاق بازرگانی ایران و آلمان

پیرو ماموریتهای محوله به کمیته بین الملل انجمن جهت توسعه و تسهیل روابط خارجی و اخذ خدمات جهت اعضاء محترم صنف در روز یکشنبه 19 شهریور 1402 طی هماهنگیهای انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و آلمان جلسه ای برگزاری گردید .

در این جلسه که با حضور قائم مقام مدیر عامل اتاق جناب آقای سرافراز و ریئس بخش بازارها و آموزش و کارشناس ارشد اتاق سرکار خانم موذنی برگزار گردید ابتدا جناب آقای سرافراز ضمن معرفی خدمات اتاق و زمینه های فعالیتی که میتواند میان انجمن و اتاق بازرگانی انجام شود توضیحاتی را ایراد نمودن .

در ادامه  جناب آقای مهندس آفتابی مسئول کمیته بین الملل انجمن ضمن معرفی انجمن و اعضاء آن توضیحاتی را در خصوص فعالیتهای صنف ایراد فرمودن .

در این جلسه که محوریت آن بررسی راهکارهای همکاری اتاق و انجمن بود مقرر گردید جهت برگزاری دوره های آموزشی آنلاین با انجمن های مرتبط در آلمان ؛ اتاق بازرگانی نسبت به معرفی انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان به آنان اقدام کند و در ادامه نسبت به نوع آموزش های مرتبط که می تواند از آن طرف هماهنگ گردد اقدامات بعدی صورت پذیرد .همچنین مقرر گردید جهت آشنایی هر چه بهتر اعضاء محترم با فعالیتهای اتاق بازرگانی ایران و آلمان از کارشناسان آن مجموعه دعوت بعمل آید تا درگردهمایی های انجمن حضور پیدا کنند و مطالب را بصورت کامل برای اعضاء محترم عنوان بفرمایند .

ضمنا جهت معرفی انجمن و اعضاء آن در مجله اتاق بازرگانی ایران و آلمان مقرر گردید متنی تهیه و جهت درج در آن مجله به اتاق بازرگانی ارسال گردد.