برگزاری جلسه و بازدید از آزمایشگاههای پژوهشگاه رنگ

پیرو عقد تفاهم نامه میان انجمن صنفی و پژوهشگاه محترم رنگ ایران و جلسه برگزار شده مقرر گردید تا جهت آشنایی اعضاء محترم انجمن جلسات بازدید از پژوهشگاه و بازدید از آزمایشگاههای آن مجموعه در روزهای 21 و 26 و 28 دی ماه هماهنگ گردید و در این جلسات در هر نوبت حدود 15 نفر از کارشناسان و مدیران عامل شرکتهای عضو با ثبت نام در این تور از آن مجموعه بازدید نمودن .