برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن

در روز یکشنبه مورخ 16 شهریور 1399 با حضور حداکثری اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن و با رعایت تماملی اصول بهداشتی جلسه هیئت مدیره در راس ساعت 15 برگزار گردید . در این جلسه که حدودا چهار ساعت بطول انجامید ضمن بررسی مکاتبات انجمن و بررسی موضوعات مختلف صنفی تصمیماتی در خصوص تشکیل کمیته های مختلف با مشارکت اعضاء محترم اتخاذ گردیدو اعضاء محترم هیئت مدیره با تشکیل و ادغام بعضی از این کمیته ها بر این موضوع تاکید کردند که با مشارکت همکاران و اعضاء محترم میتوان به اهداف بهتری در جهت تسهیل شدن مشکلات پیش رو گام برداشت .

این کمیته ها به شرح ذیل تشکیل گردید:

1- کمیته انتشارات و آموزش با سرپرستی آقای دکتر احمدوند

2- کمیته بازرسی و بررسی شکایات با سرپرستی آقای مهندس معتضدی

3- کمیته استاندارد با سرپرستی آقای دکتر هنرمند

4- کمیته عضویت و مالی با سرپرستی آقای مهندس رفیعی

5- کمیته امور بین الملل با سرپرستی آقای مهندس آفتابی

همچنین مقرر گردید همکارانی که به هر شکل میتوانند با توجه به تخصص و علایق خود در هر کدام از کمیته های ذکر شده همکاری داشته باشند با اعلام آمادگی خود در این موضوع انجمن را همراهی نمایند.