برگزاری جلسه همفكری با اعضاء

ایجاد راهكارهای عملی برای عبور از شرایط بحران