برگزاری جلسه مشترک با هیئت مدیره انجمن بتن ایران

پیرو همکاریهای متقابل با انجمن های مرتبط در روز دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت جلسه ای مشترک با حضور اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان همراه با حضور اعضاء کمیته آموزش و  اعضاء هیئت مدیره انجمن بتن ایران در دفتر انجمن برگزار گردید

در این جلسه که با هدف ترویج و توسعه مستندات علمی محصولاتی همچون افزودنی ها بنا شده بود مقرر گردید با تشکیل کمیته مشترک از اعضاء علمی و فنی دو انجمن جهت جمع آوری و تدوین مطالب مرتبط با آن محصول اقداماتی در خصوص تهیه و چاپ کتاب با این مضمون کارهای مثبتی انجام پذیرد .