برگزاری جلسه مشترك با ریاست اداره نظارت و بازرسی وزارت صنعت معدن و تجارت استان البرز

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 25 فروردین با حضور چندتن از اعضاء هیئت مدیره در محل اداره نظارت و بازرسی استان البرز برگزار گردید.

در این جلسه که پیرو هماهنگی های بعمل آمده در سال قبل و طی بازدید و گشت مشترک بهمراه نمایندگان آن اداره از سطح فروشگاههای عرضه کننده مواد و مصالح ساختمانی در مناطقی از استان البرز که منجر به جریمه و پلمپ بعضی از فروشگاهها عرضه کننده کالاهای غیر استاندارد گردید برگزار گردید.
با توجه به موضوعات مطرح شده از طرف بعضی از فروشندگان در خصوص عدم اطلاع از اجباری بودن استاندارد برای تولیداتی مانند چسبهای کاشی و افزودنی های بتن مقرر گردید طی جمع بندی های بعمل آمده با کمک ریاست محترم اداره نظارت و بازرسی استان البرز و انجمن مکاتباتی با اتحادیه مصالح فروشان انجام گرددتا ضمن اعلام موضوع به کلیه فروشندگان و هشدار این موضوع که فروش و توزیع مصالح غیر استاندارد که باید شامل استاندارد اجباری باشد بعنوان جرم می باشد نسبت به این مورد اقدام تا ضمن حمایت از تولید کنندگان استاندارد دست تولید کنندگان زیر پله ای را نیز از این بازار کوتاه نموده.
ضمنا مقرر گردید در مقاطع زمانی مشخص با حضور نمایندگان انجمن و ماموران گشت نظارت جهت سرکشی و بازدید از مراکز فروش و توزیع مواد و مصالح ساختمانی نیز اقددام گردد.

1394/01/26