برگزاری جلسه مشترك با انجمن های مرتبط

ایجاد ارتباط و بررسی نقاط مشترك همكاری با انجمن ها

پیرو هماهنگی های بعمل آمده با انجمن های مرتبط در مورخ 19 دی ماه 1396 جلسه ای مشترک با انجمن بتن های آماده و قطعات بتنی در محل دفتر آن انجمن با حضور دبیر انجمن ؛یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیر اجرایی انجمن مواد شیمیایی ازطرفی  و با میزبانی  ریاست انجمن بتن های آماده ؛ دبیر و دو تن از اعضاء هیئت مدیره آن انجمن برگزار گردید .
در این جلسه که حدود 2 ساعت به طول انجامید نکات بسیای مثبتی مطرح گردید که از مهمترین آنها میتوان به برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی مستمر توسط انجمن مواد شیمیایی برای کاربران مواد افزودنی در آن انجمن نام برد . همچنیین مقرر گردید تا تفاهم نامه همکاری میان دو انجمن تنظیم گردد تا چهارچوب فعالیتهاو همکاریهای دوسویه با ترتیب خاصی انجام پذیرد .

1396/10/20