برگزاری جلسه مركز تحقیقات راه مسكن و شهرسازی‏

در مورخ 27 مهر ماه با هماهنگی های انجام شده و با دعوت رئیس مركز آقای دكتر شكرچی زاده در محل مركز تحقیقات راه مسكن و شهر سازی جلسه ای با حضور اعضاء انجمن صنفی مواد شیمیایی ساختمان تشكیل گردید.در ابتدا آقای دكتر شكرچی زاده ضمن خوشامدگویی به حضار تاریخچه ای را در خصوص روند تولید مواد افزودنی و روند افزایشی مصرف این مواد در كشور همچنین قرارگرفتن مواد افزودنی بعنوان اجزاء اصلی ساخت یك بتن توضیحاتی را ایراد نمودند.ایشان همچنین اظهارامیدواری نمودندكه روندهمكاریهای بیشتر میان انجمن و مركز تحقیقات شكل بهتری را پیداكند.

در ادامه اعضاء انجمن هركدام به نوبه خود مواردی را در خصوص مسائل مربوط به صنف و تولیدات دراین جلسه مطرح نمودند.

درپایان نیز با پیشنهاد آقای دكتر شكرچی زاده مقرر گردید كارگروه مشتركی با حضور كارشناسان مركز تحقیقات راه مسكن وشهرسازی و كارشناسانی از انجمن صنفی تشكیل گردد تا دراین كارگروه موارد مطرح شده مورد بحث و بررسی قرارگیرد.

1393/07/27