برگزاری جلسه تشكیل انجمن خیریه

ارائه نظرات حاضرین در خصوص تشكیل انجمن خیریه

اولین جلسه تاسیس انجمن خیریه که با پیشنهاد دوستان و همکاران محترم در فضای مجازی مطرح شده بود با دعوت از کلیه همکاران در روز 8 اردیبهشت در محل دفتر انجمن برگزار گردید.
دراین جلسه که تنی چند از دوستان و  همکاران محترم حضور داشتند بیشتر در خصوص اهداف و خط مشی اصلی تشکیل انجمن خیریه موضوعاتی مطرح گردید و مقرر گردید با جمع بندی موضوعات مطروحه و اطلاع رسانی به کسانی که موفق به حضور در جلسه فوق را نداشتند بتوانیم با همفکری و همیاری دوستان عزیزاهداف تعریف شده را به مقصد نزدیک کنیم .
لذا باستحضار کلیه همکاران و کسانی که تمایل به مشارکت دراین امر خیر را دارند میرساند با ارائه پیشنهادات ارزنده خود ما را دراین راه یاری نمایند

 

1394/02/13