برگزاری جلسه با مدیر کل سازمان کارگری و کارفرمایی وزارت کار

پیرو برگزاری جلسه مجمع سالیانه انجمن و اشاره آقای دکتر احمدوند در خصوص عدم ارتباط و همفکری با وزارت کار با تشکل های ثبت شده در آن وزارت خانه ؛ موضوع توسط نماینده اعزامی وزارت کار منتقل گردید و جلسه ای با جناب آقای مهندس سید فخرالدین نژادموسوی مدیرکل سازمان کارگری و کارفرمایی در روز دوشنبه مورخ 21 فروردین در دفتر ایشان برگزار گردید .

در این جلسه  پیشنهاداتی از طرف نایب ریئس انجمن آقای دکتراحمدوند در خصوص آموزش تشکل ها جهت آیین نامه های تدوین شده مطرح گردید که با استقبال و موافقت  آقای مهندس موسوی ؛ مقرر گردید طی ماههای آینده این اتفاق محقق گردد.

همچنین با توجه به ارتباط کم میان انجمن ها و سازمان کارمایی با پیشنهاد مطرح شده مقرر گردید جلساتی در طول سال بمنظور برقراری این ارتباط و مطرح شدن مشکلات موجود میان تشکل ها نیز تشکیل گردد.

در پایان با اعلام انجمن در خصوص آمادگی برگزاری همایش های سالیانه با همکاری وزارت محترم کار مقرر گردید مکاتباتی با تشکل های هم گروه انجمن مانند انجمن سیمان کشور ؛انجمن شن و ماسه ؛انجمن بتن ؛ انجمن انبوه سازان و …… و سازمان های مرتبط اجرایی مانند سازمان ملی استاندارد ؛ سازمان نظام مهندسی کشور و…… توسط وزارت کار انجام گردد و با توجه به اهداف مشترک جهت ارتقاء و رشد کیفیت در حوزه ساخت و تولید ساختمان استاندارد این امر نیز محقق گردد.