برگزاری جلسه با مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد کشور

با توجه به اهداف تعیین شده جهت استاندارد سازی محصولات تولیدی صنف و توسعه کیفیت در تمامی لایه های تولید همواره سعی بر آن شده تا جهت رسیدن به این موضوع گامهای موثری برداشته شود در این راستا با ایجاد ارتباط با مجموعه های اجرایی کشور و متولیان رشد کیفی  راه را هموارکرد.

در این خصوص با هماهنگی های بعمل آمده در روز یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 در محل دفتر آقای دکتر شکوری مدیر کل محترم نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی با حضور کارشناسان آن سازمان و تعدادی از اعضاء هیئت مدیره به همراه کارشناسان کمیته استاندارد انجمن جلسه ای برگزار گردید .

در این جلسه که با هدف توسعه استاندارد سازی و نظارت بیشتر بر محصولات تولیدی که مشمول استانداردهای اجباری میشوند برگزار گردید راهکارهای مفیدی بمنظور مسدود سازی و ناهموار کردن مسیر تولیدکنندگان غیر مجاز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با تعاملات بیشتر میان انجمن صنفی و اداره استاندارد این امر مسیر گردد.