برگزاری جلسه با مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد ملی کشور 7 خرداد1402