برگزاری جلسه با رئیس هیئت مدیره انجمن بین المللی ملات ها در اروپا و آسیا

جلسه فوق در تاریخ 10 صبح روز سه شنبه 22 مهر ماه در دفتر انجمن برگزار گردید.

در این جلسه كه با حضور جمعی از مدعوین از شركتهای عضو برگزار گردید آقای دكتر فردیناند لئوپلدر ضمن معرفی فعالیتهای خود در حوزه انجمن ملات در كشورهای آسیایی و اروپایی توضیحاتی را درخصوص راههای همكاری بین دو انجمن مطرح نمودند. دراین جلسه با نظر هیئت مدیره مقرر گردید جهت برگزاری سمینار علمی از آقای فردیناند دعوت بعمل آید تا بتوان درزمان مناسب جهت تبادل علمی و فنی اقدام لازم را بعمل آورد ایشان نیز ضمن موافقت با این پیشنهاد زمان برگزاری را تا چند ماه آینده اعلام نمودند. همچنین مقرر گردید در زمان حضور ایشان در چند ماه آینده پیش نویس تفاهم نامه میان دوانجمن تنظیم و به امضاء طرفین برسد.