برگزاری تور بازدید فنی از مجتمع سیمان تهران

طی جلسات برگزار شده توسط کمیته آموزش و انتشارات انجمن و هماهنگی های انجام شده مقرر گردید  جلسه ای فنی همراه با  بازدید از خط تولید و آزمایشگاههای مجتمع فنی سیمان تهران در 3 خرداد ماه انجام پذیرفت

.

در این کمیته با اولویت بندی سرفصل های آموزشی در نظر است تا پایان سال دوره های مختلف آموزشی و بنابر نیاز اعضاء محترم صنف برنامه ریزی و اجرا گردد.