بازدید از مراکز توزیع مواد شیمیایی در شیراز

در ادامه روند بازدید از مراکز توزیع چسبها و مواد شیمیایی صنعت ساختمان از مراکز توزیع در قالب طرح طاها ؛ با هماهنگی های انجام شده با اداره استاندارد استان فارس و معرفی نماینده انجمن این موضوع نیز در بازار شیراز انجام پذیرفت .

همچنین جهت تعاملات بیشتر با اداره استاندارد با هماهنگی شرکت شیمی ساختمان (آزمایشگاه همکار استاندارد )جهت تست نمونه های خریداری شده از بازار تخفیف هایی جهت آزمایش های لازم اقدام شد .