انعقاد تفاهم نامه انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان و مجتمع رسانه ای ساختمان

تفاهم نامه مذكور بین مهندس اكبر معتضدی رییس انجمن تولیدكنندگان مواد شیمیایی و مهندس محمودرضا روحی دبیر انجمن از یك سو و سعید ظریف مدیرعامل مجتمع رسانه ای ساختمان از سوی دیگر به امضا رسید.

در راستای اجرای برنامه های مشترك تخصصی، آموزشی، فرهنگی و رسانه ای، رشد جایگاه تولیدكنندگان دارای نشان استاندارد و همچنین حذف تولیدكنندگان زیرپله ای از صنعت ساخت و ساز كشور، تفاهم نامه ای میان انجمن تولیدكنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان و مجتمع رسانه ای ساختمان منعقد شد

1393/09/13