انتخابات مجمع عمومی سالیانه

انتخابات مجمع عمومی سالیانه با حضور اكثریت اعضاء برگزار گردید
دراین مجمع كه با حضور نمایندگان 16 شركت از 25 شركت عضو برگزارگردید با خیر مقدم ریاست محترم انجمن شروع و رسمیت جلسه اعلام گردید.
در ابتدای جلسه گزارش مالی انجمن كه به تایید بازرس انجمن قرارگرفته بود توسط آقای مهندس حاتمی مدیر مالی شركت سی دكس به سمع و نظر حاضرین درجلسه رسانده شد. سپس گزارش كاملی از عملكرد یكساله هیئت مدیره انجمن توسط دبیر انجمن آقای مهندس روحی قرائت گردید.دراین گزارش سرفصل اقدامات انجام شده و مشكلات پیش روی انجمن با اعضاء محترم مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت .
همچنین بخشی از زمان جلسه نیز به تبادل نظر با حاضرین و عنوان نقطه نظرات اختصاص یافته بود كه دراین خصوص نیز پیشنهادهای مفیدی نیز مطرح گردید.
در انتها با حضور نماینده محترم وزارت كار نسبت به رای گیری جهت انتخاب بازرس انجمن اقدام گردید كه پس ازشمارش آراء آقایان محمدصادق قلمبر دزفولی و محمد علی طاهباز بعنوان بازرسان اصلی و آقای محمدزوار جلالی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

1393/09/19