امضاء تفاهم نامه مشترک میان انجمن و پژوهشکده رنگ ایران

در پی ایجاد ارتباطات موثر میان انجمن و مجموعه های مرتبط با فعالیتهای انجمن طی برگزاری جلسات مشترک میان انجمن و پژوهشگاه رنگ ایران و بررسی نقاط مشترک میان این دو مجموعه تفاهم نامه مشتریکی میان انجمن و پژوهشگده رنگ به امضا رسید که در این تفاهم نامه سعی بر آن شده تا با استفاده از تجارب مفید پژوهشکده رنگ در جهت ارتقاء و تجهیز اعضاء به فن آوری های روز گامهای موثری برداشته شود .

همچنین کلیه اعضاء محترم انجمن میتوانند با توجه به تفاهم نامه مشترک میان انجمن و پژوهشگاه رنگ از تسهیلات بهتری جهت ارائه خدمات فنی برخوردار گردند.