اعلامیه مشترك انجمن و استاندارد

اخطار كتبی مشترك انجمن و استاندارد به تولید كنندگان مواد غیر استاندارد

پیرو جلسات انجام شده با موسسه استاندارد مقرر گردید تا مجددا طی اعلامیه مشترکی که توسط انجمن صنفی مواد شیمیایی ساختمان و موسسه ملی استاندارد تهیه شده است به کلیه تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی ساختمان که مشمول استاندارد اجباری میشوند اعلام گردد و پس از آن طی مراحلی با حضور نماینده انجمن نماینده استاندارد و قاضی تعزیرات نسبت به پلمپ واحدهای متخلف اقدام گردد.

1395/10/12