اصلاحیه استاندارد چسب های كاشی

استاندارد ملی شماره 12492

به اطلاع میرساند نظر به وجود برخی ایرادات فنی و نگارش در استاندارد ملی شماره 12492 مربوط به فرآورده چسب کاشی در خواست اصلاحیه آن از طرف شرکت محترم صنایع شیمی ساختمان آبادگران به سازمان ملی استاندارد ارائه و استاندارد مربوطه با حضور کارشناسان آن شرکت و سازمان ملی استاندارد به شماره A12492 در سایت آن سازمان قرار گرفت .

1394/03/05