ادامه همكاریهای دو جانبه بین انجمن و اداره استاندارد

برگزاری جلسه مشترك با مدیر استاندارد استان تهران

با شروع همکاریهای دو جانبه ای که میان انجمن صنفی و اداره استاندارد استان تهران انجام پذیرفته بود و طی آن اکیپی از کارشناسان اداره استاندارد و نماینده انجمن در جهت بازدید از مراکز فروش و توزیع کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقداماتی انجام گرفته بود مقرر گردید جهت تبادل و مرور نتایج این اقدام جلسه ای را با مقام ارشد استاندارد استان تهران جناب آقای مهندس بیات صورت پذیرد که این امر در مورخ 23 آذر ماه با حضور ریاست انجمن و دبیر و مدیر اجرایی انجمن در دفتر آقای مهندس بیات میسر گردیید و در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای موثر مقرر گردید تا موانع موجود در بازیدها برداشته شود همچنین مقرر گردید تا اطلاعیه مشترکی توسط اداره استاندارد و انجمن صنفی مبنی بر عدم توزیع و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری مانند چسب کاشی در میان عاملان فروش توزیع گردد.

1395/09/24